Strefa klienta » Obrót nieruchomościami

Sprzedaż mieszkania, domu lub działki u notariusza

Wszystkie czynności związane z obrotem nieruchomościami, tj. sprzedaż mieszkania, domu lub działki u notariusza są warunkiem dla uznania ich za ważne. Przepisy wyraźnie określają, że wszelkie działania związane z dysponowaniem prawem do nieruchomości muszą być przeprowadzane w formie aktu notarialnego. Poza obowiązkiem zapisanym w kodeksie cywilnym za korzystaniem z usług notariusza w takim przypadku przemawiają również względy praktyczne. Obecność notariusza minimalizuje ryzyko, jakie podejmują obie strony transakcji. Przy zawieraniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, notariusz sprawdza tożsamość stron umowy oraz określa stan prawny nieruchomości.

Poza notarialną sprzedażą nieruchomości notariusz musi również wziąć udział w procedurze dokonania darowizny nieruchomości. Często w kancelarii notarialnej podpisywane są też oświadczenia o poddaniu się egzekucji związane z umową najmu okazjonalnego, zawierane są umowy przedwstępne oraz przeprowadzana są sprawy spadkowe.

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości musi być dokonana w formie aktu notarialnego, by mogła być uznana za ważną. Przy jej sporządzaniu notariusz weryfikuje prawo darczyńcy do dysponowania nieruchomością oraz sprawdza jej status prawny. Poza tym w takim przypadku notariusz pobiera opłatę notarialną oraz nalicza i inkasuje podatek od spadków i darowizn, zgodnie ze stopniem pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Na podstawie obecnie obowiązujących uregulowań, najbliżsi krewni, m.in. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i rodzeństwo są zwolnieni z podatku.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji związane z umową najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego ułatwia zabezpieczenie interesów stron, które ją zawierają. Dzięki zawarciu umowy najmu okazjonalnego, wynajmujący może zapewnić sobie pełną możliwość działania w razie opóźnień w płatnościach, czy szkodach wyrządzonych w wynajmowanej nieruchomości. W ramach wizyty u notariusza jest bowiem możliwe uzyskanie oświadczenia najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i opuszczeniu lokalu.

Umowa przedwstępna przy sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna przy sprzedaży nieruchomości jest dla obu stron transakcji zabezpieczeniem przed nagłym wycofaniem się z jej zawarcia. Zawarcie takiej umowy jest najczęściej praktykowane w przypadku, gdy kupujący ubiega się o kredyt lub gdy sprzedający nie może od razu opuścić nieruchomości. Dzięki sprawdzeniu przez notariusza stanu księgi wieczystej, kupujący zyskuje pewność, że nieruchomość nie została uprzednio sprzedana komuś innemu.

Do czynności notariusza związanych z nieruchomościami należy m.in.:

 • umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie