Strefa klienta » Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w przeprowadzaniu których może pomóc notariusz, to przede wszystkim kwestie dotyczące majątku, zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i podczas jego trwania oraz po rozwiązaniu małżeństwa. Rejent może pomóc w zawieraniu rozdzielności (tzw. intercyzy), wprowadzaniu zmian w majątku wspólnym i osobistym małżonków oraz podziale majątku w przypadku rozwodu, separacji lub rozdzielności, a także przy ustalaniu alimentów.

Rozdzielność majątkowa czyli tzw. Intercyza notarialna oraz umowa rozszerzająca wspólność ustawową.

Przepisy pozwalają małżonkom na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie małżeństwa. Korzystając z tego uprawnienia, małżonkowie mogą zdecydować się na rozwiązanie, które eliminuje istnienie majątku wspólnego (rozdzielność majątkowa) i w takiej sytuacji każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty i zarządza nim samodzielnie, a wszystkie należące wcześniej do obojga małżonków ruchomości i nieruchomości stają się ich współwłasnością w częściach równych, na zasadach ogólnych. Małżonkowie mogą również rozszerzyć wspólność ustawową i w ten sposób dopisać się wzajemnie do swych majątków osobistych np. do nieruchomości nabytych przed zawarciem związku małżeńskiego czy też nabytych uprzednio przez jednego z małżonków na podstawie darowizny lub dziedziczenia (przy czym nie można przez taką umowę rozszerzyć wspólności między innymi na przyszłe darowizny i przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia lub zapisu).

Podział majątku w przypadku rozwodu, separacji lub rozdzielności

Podział majątku w przypadku rozwodu, separacji lub rozdzielności daje możliwość ugodowego rozdysponowania wszystkich rzeczy i praw, które wchodziły w skład majątku wspólnego małżonków. Takie rozwiązanie jest często wybierane, aby uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania. Dla majątku, który obejmuje nieruchomości czy udziały w nieruchomościach, forma notarialna jest obligatoryjna.

Notarialna umowa alimentacyjna

Małżonkowie mogą zawrzeć między sobą potwierdzoną notarialnie umowę alimentacyjną, która określa kwoty i zasady wypłacania świadczenia. Taki sposób ustalenia wysokości alimentów może dotyczyć zarówno zobowiązań wobec dzieci, jak i wobec byłego małżonka. Umowę alimentacyjną można zawrzeć w obecności notariusza, choć forma ta nie jest wymagana przez przepisy. Do czynności notariusza związanych ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego należą m.in.:

  • majątkowe umowy małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków